� ����� ����������� ����� ������� ?

������� ���������������, ������������ → � ����� ����������� ����� ������� ?


0809-0008.jpg (96.92 Kb)����������� ����������� ������� � ��������������� ����� ������� �� ����������� ����������� ������. �������� ������ ���������� ������� ��� �����������, ��������� ����������� ����� ��������� ������ ��� ������� ��� ������ �� ��������. ���� ������ �� ��������� ����� ������, �� ��������� �������� ��� �� ����� �����������, ���� � ���� ������ ���������� ��� �������� �������.
������� �������� � ���� ����������� �� itargency.ru/portfolio/obrazovanie ����� ����� ������ � ������ ������������� � �������� �������� ���� �������� ���������� �����������, �� � ������ ������ ��� �������������� ��������� �������. ����� �� ��������� � ������������ � ������� ���� �����, �������� ���������� �������� � ��������� �������, ���, �� ��� ������, �� ������������� ������� ������ ������.

������������� ������ �������� � ������, ��� ���������� �������� � �������� �������� �� ������� �������. ����������� ����� ������� ��� ������������ ����� ������� �������� �����������, ����������� �����, ������ ������ ��������, �.�.�. ���� ��������� ����������� ��������������� �����, �� ����������� ����� ��������� ��� ������.

������������ ������ ���� ��� ������� ��������� ���������������.

�������� ����������� ����������� ��������������� �����, ������ �������� �� �������� ����������. � �������, ����� �������� ����������� ������ ���������� ������� � ������� ����, � ����������� ����� �������� ���������������� � ����� ����. ��������, ������� ���������� ���������� ��������, ��� ����������, ����������� ������ � ����� � ��� �� ������� ������� ���������� ������������ ����� ��������� ���������. ��� ����������� �������� ������������� �������� ������� �� �������� ������������ �����, ����� � ����� ��������� �������� �� ����������. ��� ��������� ������� �� �������� ��� � ������ ������, ������ ���������� �������� � ��������� ������� ������� ������ � ����� ���������. � ������, ��� ������ � ����������� ������ ��������.

0809-0009.jpg (42.42 Kb)�� ��� ������, ���� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��������� ��������?

������� ��������� �� ����� ���������� ������� ��� ���������� ����� ����� �� �����������, ���� �� ���� ����� ������� �����������, ��� ��� ����������� � ����� ��������� ���� ��������� ���� �� ������ ����������� �����. ������� ���������� �� ����� �������� ��������� ���� ����� �������. ���������� ���������� ��� ���� ����, ������� ����������� � �������� ���� ����� ���� ����������� � ������� ����������� ������� ���� ������ � ���.


����: 9 �������� 2014 �| ����������: 1012
���